CV Vizitka

Večina novih zasebnih delovnih mest na trgu dela ni objavljena v širši javnosti. Iskalci zaposlitve jih iščejo na različne načine. Način iskanja zaposlitve, kjer iskalec zaposlitve neposredno nagovarja delodajalca, vlaga delo v iskanje zaposlitve, je proaktiven in ne uporablja storitev posrednikov, imenujemo neposredno iskanje zaposlitve.

V naši raziskavi smo na podlagi pregleda literature in teoretičnih osnov oblikovali predlog optimizacije neposrednega iskanja zaposlitve brezposelnih oseb v obliki spletne aplikacije CV-vizitka.

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je delež iskanja zaposlitve z računalnikom in preko spleta zelo visok in da je delež izvajanja neposrednega iskanja zaposlitve med brezposelnimi tudi zelo visok, ne glede na izobrazbeno strukturo in spol.  

Rezultati raziskave, izvedene med brezposelnimi, so pokazali, da pri njih obstaja potreba po rešitvi, ki bi omogočala povratno informacijo o zaposlitveni vlogi in lažjem dostopu do delodajalcev. Povratna informacija bi tudi pozitivno vplivala na njihovo motivacijo pri iskanju zaposlitve. Ugotovili smo tudi, da raje uporabljajo elektronske prijave. Na vprašanje, ali bi uporabili CV-vizitko kot rešitev, so v povprečju ocenili pritrdilno.

Rezultati raziskave, izvedene med delodajalci, so pokazali, da bi si želeli uporabljati zgolj elektronske prijave. Na vprašanje, ali bi uporabili CV-vizitko kot rešitev, so v povprečju ocenili pritrdilno.

CV-vizitka

CV-vizitka je naš predlog optimizacije neposrednega iskanja zaposlitve brezposelnih oseb. Je kratka predstavitev iskalca zaposlitve, ki zajema zaposlitveni nagovor, izobrazbo, izstopajoče znanje in veščine, prispevek oz. dodano vrednost za delodajalca in motivacijski stavek. Vključimo lahko tudi svojo portretno fotografijo. Iskalcu zaposlitve omogoča učinkovito nagovarjanje delodajalca in povratno informacijo o stanju zaposlitvene vloge pri delodajalcu. Uporabnost CV-vizitke je prav v njeni jedrnatosti. Kadroviki, ki prebirajo obsežne življenjepise, lahko hitro preberejo vizitko in dobijo preliminarne informacije o iskalcu zaposlitve za odprto ali načrtovano delovno mesto. Podrobnejše podatke o dobi preko QR kode, ki je na vizitki. S QR računalniškim programom, ki so brezplačno dostopni za skoraj vse računalniške platforme, jo prebere. To odpre povezavo do polnega življenjepisa na gostujoči spletni strani ali profilu na profesionalnem družbenem omrežju. CV-vizitko izdelamo s spletnim računalniškim programom (v nadaljevanju "spletna aplikacija"), dostopnim na spletnem naslovu preko spletnega brskalnika. Lahko jo pošljemo preko e-pošte ali jo natiskamo in pošljemo po navadni pošti. Meri 210 mm v širino in 100 mm v dolžino (velikost pisma, ki gre v ovojnico tipa Amerikanka). V zaslonskih pikah oz. "pikslih" meri 595 x 283. Fizična oblika je obojestranska; na prvi strani imamo nagovor s fotografijo, na drugi strani pa QR kodo. Izročamo jo na zaposlitvenih sejmih, strokovnih srečanjih, ali pa jo pošljemo preko navadne pošte.

 

 

 


Glavne lastnosti CV-vizitke:

 • Omogoča optimizacijo neposrednega iskanja zaposlitve brezposelnim osebam,
 • omogoča iskalcu zaposlitve pregled statusa zaposlitvene vloge pri delodajalcu in statistično obdelavo podatkov,
 • zmanjša stres in utrujenost pri iskanju zaposlitve,
 • omogoča objavo predstavitve na družbenih omrežjih,
 • olajša delo nabora in selekcije kadrovikom z jedrnato vsebino,  
 • izboljša pregled in možnost vnosa zaposlitvenih vlog v kadrovske informacijske sisteme in evidence,
 • omogoča zastavljanje preliminarnih zaposlitvenih vprašanj še pred začetkom selekcije in
 • omogoča pošiljanje vabil na zaposlitvene intervjuje.

Pomembna značilnost CV-vizitke je, da omogoča iskalcu zaposlitve pregled nad statusom obravnave vloge pri delodajalcu in ponuja statistično obdelavo podatkov glede dostopa do CV-vizitke in vključenega življenjepisa v njej. Če je delodajalec registriran uporabnik CV-vizitke, se iskalcu zaposlitve posreduje tudi status obdelave vloge, na primer, ko kadrovik označi vlogo kot "v obdelavi".


Programska koda za sledenje, t.i. "web beacon" oz. "image beacon", v e-pošti omogoča povratno informacijo o tem, ali je delodajalec e-pošto s CV-vizitko odprl in kolikokrat jo je odprl, QR koda pa povratno informacijo o tem, ali je odprl življenjepis in kolikokrat ga je odprl. Tudi pri QR kodi lahko vključimo programsko kodo za sledenje. Vsak naslovnik ima svojo unikatno identifikacijsko oznako. Tako lahko naredimo enolično povezavo med poslano CV-vizitko in naslovnikom. Iskalcu zaposlitve program servira statistične rezultate in prikaz z grafi.


Iskalec zaposlitve ima tako pregled nad obravnavo njegove zaposlitvene vloge pri delodajalcu, kar ni možno pri običajnem neposrednem iskanju zaposlitve, kjer lahko čaka več dni na povratno informacijo in mora poklicati delodajalca, da preveri status. Tega ne omogočajo obstoječe rešitve za izdelavo e-življenjepisov, ki jih najdemo na Internetu.


Prednosti CV-vizitke glede na orodja za izdelavo e-življenjepisov so naslednje:

 • Napredno sledenje zaposlitvene vloge za iskalca zaposlitve;
 • učinkovit nagovor delodajalca;
 • ustvarjanje kampanj;
 • ustvarjanje seznamov za pošiljanje;
 • izvoz za tiskanje;
 • ATS podpora za uvoz v kadrovski informacijski sistem;
 • predselekcijski proces kadrovanja;
 • podpora pri izgradnji osebne blagovne znamke z nasveti;
 • upravljanje prejetih CV-vizitk (delodajalec);
 • brskanje po bazi CV-vizitk (delodajalec);
 • intuitivni grafični vmesnik z dodelano vizualno komunikacijo.

Prednost naše rešitve je tudi v strnjeni, a jedrnati vsebini CV-vizitke, ki poveča učinkovitost dela kadrovika pri naboru kandidatov in preliminarni selekciji. Ker so vloge digitalne, se izboljša pregled in hitrejši vnos v kadrovske informacijske sisteme ali evidence.

Kadrovik lahko pošilja vabila na zaposlitveni intervju kar preko spletne strani CV-vizitke. Vse kontaktne podatke je že prejel s CV-vizitko.


V kontekstu utrujenosti pri iskanju zaposlitve menimo, da lahko CV-vizitka pripomore k njeni zmanjšanosti. Neposredni iskalci zaposlitve iščejo zaposlitev brez posrednikov, kar pomeni, da morajo vložiti več energije v iskanje (Lim in dr., 2016) kot tisti, ki vzpostavljajo stike preko znancev, mreženja, prijateljev, itd. Učinkovit nagovor preko CV-vizitke pomeni manjši stres ter manjšo porabo energije in utrujenost. Iskalci zaposlitve lahko interpretirajo pasivnost delodajalcev kot zavrnitev in neučinkovitost prizadevanj. Tavanje v negotovosti glede statusa obravnave zaposlitvene vloge povzroči frustracijo (Lim in dr., 2016), kar zmanjšuje odpornost in psihološki kapital ter utrujenost. Z uporabo CV-vizitke iskalec zaposlitve dobi povratno informacijo o statusu obravnave zaposlitvene vloge, zato bolje načrtuje svoje nadaljnje aktivnosti iskanja zaposlitve. To povzroči povišanje motivacije in optimizma, ohranjanja psihološkega kapitala in vzdržnost pri nadaljnjem iskanju zaposlitve.


CV-vizitko bi lahko ponudili na trgu. Pri tem moramo nasloviti nekatere ovire, da bi bil vstop lahko uspešen.

HR projekti